Dette er de gældende vedtægter for foreningen Ballerup eSport.

Sidst opdateret – Generalforsamling Januar 2018

 

Ballerup eSport – Vedtægter 2018

 

§1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Ballerup eSport.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Ballerup Kommune.

§2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

Stk. 1 At samle alle interesserede indenfor eSport, afholde undervisning og arrangementer henvendt til denne gruppe.

Stk. 2 At udbrede kendskabet til esport og computerspil.

Stk. 3 At give medlemmerne et socialt netværk.

Stk. 4 At give medlemmerne aktiviteter der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.

Stk. 5 At give medlemmerne nogle rammer som skal give grobund for udvikling som esportsudøvere.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1 Som medlem kan enhver optages, når anmodningen herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen efterfølgende godkender optagelsen. Personer under 18 år kan optages som medlemmer på dispensation mod godkendelse af en værge. Betaling af kontingentet ses som accept på, at vedtægter er læst, forstået og accepteres.

Stk. 2 Bestyrelsen har ret til at bortvise et medlem, hvis personen er til skade for foreningen.

Stk. 2.1  Om stødningen af en sådan bortvisning kan kun ske på en generalforsamling, hvor den bortviste kan tale sin sag.

Stk. 4 Medlemskab i Ballerup eSport er gældende fra betalingsmåneden.

Stk. 5 Bestyrelsen skal i alle henseender være medlemmer af Ballerup eSport.

§4. Kontingent

Stk. 1 Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære, årlige generalforsamling.

Stk. 2

Passiv:

Halv år 150kr.     Fra Betaling/indmeldelse dato til periodens udløb.

​Helt år 250 kr.    Fra Betaling/indmeldelse dato til periodens udløb.

Passivt medlemskab indebærer, at man kan deltage til hyggeaftener samt 10% på aktiviteter vi afholder i Ballerup eSport. Passivt medlemskab giver også mulighed for, at deltage i den årlige generalforsamling.

Stk. 3

Aktiv:

Halv år 1200kr.     Fra Betaling/indmeldelse dato og et halvt år frem.

​Helt år 2400kr.     Fra Betaling/indmeldelse dato helt år frem.

Indebærer det samme som passivt medlemskab. Dertil er der undervisning 2×2 timer om ugen, i det tilmeldte spil man følger. Som aktivt medlem er der yderligere 5% på aktiviteter som vi afhold i Ballerup eSport, så i alt 15%.
Prisen for aktivt medlemskab er 20% højere for personer som er fyldt 19 år eller derover.

Stk. 4

10 Ugers forløb:

10 Ugers 600kr. Fra første ledige session, til periodens udløb.
Vores 10 ugers forløb skal ses som et introduktionsforløb, hvor du som medlem bliver introduceret til eSport og det spil du vælger at følge. Når forløbet er slut, er du fortsat medlem af Ballerup eSport, som passivt medlem. Du kan i stedet vælge at blive aktivt medlem, se §4. stk. 3.
Prisen for 10 ugers forløbet, bliver modregnet i prisen for aktivt medlemskab hvis du vælger dette.

§5. Ledelsen

Stk. 1 Foreningens daglige, administrative ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges hvert 2. år efter følgende model:

Stk. 1. 1 Lige år vælges: En formand, to almindelige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Stk. 1. 2 Ulige år vælges: En næstformand, et almindeligt bestyrelsesmedlem og kasserer.

Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to almindelige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Stk. 3 En formand, næstformand og kasserer skal besiddes af personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 50 % eller derover er til stede.

Stk. 5 Formand og kasserer kan tegne foreningen.

§6. Regnskab

Stk. 1  Kassereren er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet.

Stk. 2 Det foreløbige regnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen hæfter som helhed for, at foreningens penge er blevet brugt retmæssigt. Dette skal fremgå af det fremlagte regnskab.

Stk. 4 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§7.  Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse hertil sker skriftligt med mindst tre ugers varsel. Dagsordenen vil blive sendt ud 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2.1 Kun medlemmer af Ballerup eSport har stemme­ og taleret på foreningens generalforsamling. Ikke­medlemmer kan tildeles taleret af generalforsamlingen.

Stk. 2.2 Indmeldelse i Ballerup eSport kan ikke ske på samme dag som en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes.

Stk. 3 – Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4 Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Blot ét medlem ønsker det, skal en afstemning foregå skriftligt og anonymt.

Stk. 7 Der indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling via foreningens hjemmeside og Facebook.

Stk. 8 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmetællere. min 3

Formandens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og næste års budget

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af interne revisorer

Eventuelt

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Bestyrelsen kan til hver en tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og skal desuden finde sted, når mindst 1/5 del af foreningens medlemmer indsender anmodning herom.

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ved vedtægtsændringer skal der være simpelt flertal, før det vedtages. Afstemningen skal finde sted på en generalforsamling.

§10. Foreningens opløsning:

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to sammenhængende generalforsamlinger. Der må ikke være generalforsamlinger i mellem disse to og der skal mindst være 9 måneder og maksimalt 12 måneder mellem disse. Til foreningens opløsning kræves det, at mindst ¾ dele af de afgivne stemmer er for opløsningen på begge af de indkaldte generalforsamlinger.

Stk. 2 Har foreningen ingen medlemmer, nedlægges den automatisk.

Stk. 3 Har foreningen økonomisk overskud ved nedlæggelsen og materielle effekter, skal dette gå til Landsforbundet eSport Danmark.

§11. Reklame

Stk. 1 Det er uden bestyrelsens godkendelse strengt forbudt at reklamere for Ballerup eSport, måtte det være via hjemmeside eller ved at uddele foldere osv. kommercielt såvel som ikke kommercielt.

§12. Euforiserende midler

Stk. 1 Ved indtagelse eller overdragelse af ulovlige, euforiserende midler træder paragraf 3.2 i kraft mod den pågældende person. Se §3. stk. 2.

§13. Skader og tab af effekter

Stk. 1 – Ballerup eSport fralægger sig ethvert ansvar for personlige skader, tyveri og skader på medbragte effekter.